منوی دسته بندی

فلسفه و معانی ضربات و حرکات

توضیحی کوتاه در مورد فلسفه و معانی ضربات دست و پا و حرکات و اسامی مختلف آنها در کانگ فو توآ 21

کامی‌ سما

استقرار،

ایستادن،

به‌ قائم‌،

به‌ ذات،

ذات انسانی‌ به‌ معناي ذات ما سرشت‌ ما. کامی‌ به‌ معناي دلاور و سما به‌ معناي آسمان می‌ باشد. کامی‌ سما شروع تکنیکهاي کانگ‌ فو توآ است‌، یعنی‌ آغاز حرکت‌ به‌ سوي خود سازي و خود شناسی‌.

کامی سما

سن‌ سه‌ سرو

تولد اندیشه‌،

دست‌ چپ‌ اشاره به‌ اوج آسمانها، به‌ سوي اعتقادات انسانی‌ و مسئلت‌ جستن‌ از پروردگار هستی‌ بخش‌،

دست‌ راست‌ اشاره بر پوسته‌ ز مین‌ ، آب ، آتش‌ و خاك ، که‌ از خاك برآمدیم‌ و به‌ خاك بر میگردیم‌ .

سوگند یاد میکنیم‌ در از بین‌ بردن جمود فکري جوانان ، کهولت‌ فکري پیران و رکود فکري فعالان بکوشیم‌ و آنی‌ از پاي ننشینیم‌ و از روي فرین‌ ، پشتیبان نبرد نیکی‌ با بدي باشیم‌.

سن‌ سه‌ سرو به‌ معناي سوگند به‌ تولد انديشه‌. تولد اندیشه‌ سومین‌ تولد انسان است‌، تولد اول جنین‌ یا بسته‌ شدن نطفه‌، تولد دوم پا به‌ عرصه‌ گیتی‌ گذاشتن‌ از رحم‌ مادر، تولد سوم تولد اندیشه‌ است‌. جوانه‌ زدن فکر، رویش‌، جوشش‌، نبوغ، خلاقیت‌، که‌ این‌ تولد راستین‌ انسان است‌ . سن‌ سه‌ سرو یعنی‌ اولین‌ راز مجهولات تن‌ و راهی‌ است‌ به‌ سوي خود و راهی‌ به‌ سوي کهکشانها.

سن‌ سه‌ سرو یعنی‌ سوگند. سن‌ سیاره است‌، سیاره تن‌، سن‌ سه‌ سرو یعنی‌ تو در سه‌ راه قرار گرفته‌ اي : ١- دنیاي درون رحم‌ مادر ٢- بیرون آمدن از رحم‌ و تولد در دنیاي هستی‌ ٣- تولد اندیشه‌، به‌ تفکر فرو رفتن‌ و به‌ اندیشه‌ رسیدن.

سن سه سرو

جین‌ جای

زانو زدن،

به‌ افتادگی‌،

به‌ مرد ي و مردانگی‌،

به‌ آزادي و آزادگی‌،

به‌ پندار نیک‌ به‌ نهان،

گفتار نیک‌ به‌ بیان و کردار نیک‌ به‌ عیان.

همراه ، راه کمال و تعالی‌ ز خود سازي و خود شناسی‌، جامعه‌ یاري و جامعه‌ شناسی‌، مردم یاري و مردم شناسی‌، خودآ شناسی‌ و خدا شناسی‌ است‌ ؛ به‌ خود آ .

جین جای

گانگ آی

به‌ ناشناخته‌ هاي آدمی‌ آي.

برقراري ترازوي عدالت‌،

لمس‌ تجربه‌، که‌ شالبند مقدس توست‌.

ترس را از خود دور کن‌ همراه، به‌ اراده مسلط‌ شویم‌، خود و زندگی‌ را بجوییم‌ و پیدا کنیم‌.

گانگ آی

ذن

درست‌ نشستن‌،

درست‌ نفس‌ کشیدن،

در بحر تفکر غوطه‌ ور شدن، تا به‌ روشن‌ بینی‌ رسیدن.

ذن طریقتی‌ است‌ که‌ راه رستگاري و رهایی‌ و انسانی‌ را پیوسته‌ به‌ ما می‌ آموزد،

ذهن‌ ما فارغ از رنگها و نیرنگهاست‌ او سیاه و سفید و زرد نمی‌ شناسد، فقط‌ به‌ رنگ‌ خون توجه‌ دارد،

ذهن‌ من‌ و تو همه‌ خو نها را پاك میداند. اگر آلودگی‌ هست‌ در اندیشه‌ هاست‌. در اندیشه‌ ایم‌ تا زنگارهاي جهل‌ و نادانی‌ را از اندیشه‌ انسانها بزداییم‌.

ذن

راتو

راه توست‌ و تو هستی‌ به‌ راه دانایی‌،

با پاي راست‌ وارد جهان تن‌ می‌ شویم‌ تا امواج را بشکافیم‌.

راتو

متو

من‌ و تو.

طبیعت‌ از آن من‌ و توست‌.

بیا تا من‌ و تو ما شویم‌ که‌ دواي درد انسانها را بیابیم‌.

متو اتحاد است‌، آهنگ‌ وحدت فکر است‌.

متو ضربه‌ مستقیم‌ مشت‌ در طریقت‌ داناییست‌، به‌ معناي من‌ ـ توـ ما، است‌. آن که‌ خواهد من‌ و تو ما نشویم‌ خانه‌ اش ویران باد.

متو نابودگر جمود و رکود و کهولت‌ فکریست‌.

متو راز اتحاد و همبستگی‌ است‌ براي رهایی‌ از هرگونه‌ قید و بند و اسارت.

متو زندگی‌ کردن در آزادي و زیبایی‌ مط‌لق‌ است‌، بدور از لذایذ حیوانی‌.

متو

کی‌ تو

کیتو به‌ معناي اراده برتر،

لگد پیشرو که‌ با سینه‌ پا به‌ حریف‌ متجاوز کوبیده میشود،

کیتو به‌ معناي کی‌ هستی‌ تو خطاب به‌ خود و حریف‌ مت‌ جاوز،

کیتو به‌ معناي کی‌ بودن در خود و خارج از خود . کی‌ هستی‌ تو؟ خطاب به‌ تو که‌ این‌ با ابعاد خصوصیا ت اعم‌ و اخص‌ بایستی‌ باز شود و با یقین‌ مقام و منزلت‌ انسانی‌ در ابعاد کهکشان تن‌ به‌ عالم‌ روان از زمان به‌ بی‌ زمان است‌ سوگند به‌ راز داران دادگر و سیر و سلوك قله‌ قاف به‌ یادواره هاي تاریخ‌ سی‌ مرغ به‌ پیام آوري روح القدس و فتح‌ قله‌ هاي انرژي زاي انسانی‌ است‌ و غایت‌ سیر به روح القدس لقاء ا… است‌.

کی‌ وکیان یادآور تبارکان و نام آوران است‌ اما ستایش‌ و تعظیم‌ آنان در بین‌ نیست‌ مگر کیان از زمره پاکان باشند و تاریخ‌ را در حال به‌ ماضی‌ بپیوندند و وجدان انسانی‌ مان را در پیوند و احساس سالیان رنج‌ و تلاش بردگان و محرومان و مستضعفان گره می‌ زند پس‌ آدمی‌ کی‌ در این‌ راه پر پیچ‌ و خم‌ تاریخ‌ قرار خواهد گرفت‌. که‌ زمان در یک‌ زنگوله‌ است‌.

کی تو

اوراتو

او راي توست‌ و او رگ توست‌.

پس‌ اگر راي تو آن شد رگ تو نیز آن باشد.

اشاره به‌ راه تو که‌ قدم به‌ آن نهادي تا بتوانی‌ ذره از عالیترین‌ ذره وجودت را بشناسی‌.

اراتو

چینو

بر چین‌ هاي مغز غلبه‌ خواهیم‌ کرد.

چیزي نو ابداع خواهیم‌ نمود.

هایس‌

پلیدیها و روح پلید را با تنفس‌ از بدن بیرون میریزیم‌ تا به‌ ذره اي از آب ذلال برسیم‌ .

اگر واژه هایس‌ را وارونه‌ کنیم‌ سیاه است‌ یعنی‌ سیاهی‌ را با تنفس‌ هایس‌ از وجودمان بیرون میکنیم‌.

حرکت‌ به‌ سوي تکوین‌ و تعالی‌ با جذب و درك و حکمت‌ و قسم‌ به‌ حکمت‌ و رسالت‌ و تکلیف‌ انسان از عدم به‌ دم تا خاتم‌ که‌ چگونه‌ از اطراف نا آگاه در عین‌ کبارت به‌ صغارت تلقی‌ و بدرستی‌ که‌ جهل‌ مصور زنگارهاي اندیشه‌ هاي خلاق بشري است‌. به‌ عبودیت‌ که‌ گردش جهان و نعام آن برهان به‌ عدل و عمل‌ به‌ دروازهاي خوشبختی‌ است‌ كه لحظات گذر است‌ به‌ تکون و تعالی‌.

»هایس‌« توقف‌ و ایست‌ در حرکت‌ و نگرش به‌ تجارب و مطالعه‌ گذشته‌ و عدم شتا ب زدگی‌ در حرکت‌ است‌ که‌ رهرو بایسته‌ است‌ در رفتن‌ دور اندیشی‌ را مد نظر قرار داده و راه آینده را با چراغ گذشته‌ روشن‌ و جاده پر پیچ‌ و خم‌ صعود به‌ قله‌ هاي برتر منشی‌ و عظمت‌ و پیروزي انسان را همواره می‌ سازد.

هوتو

علامت‌ آتش‌ هواي نفس‌ است‌ بسوي انسان سرازیر و از حماسه‌ آن در خصوصیات هدایت‌ کنندگان و راهنمایان و راز راهبران است‌ از پاکی‌ و راستی‌ و درستی‌ به‌ اکمل‌ آن اخلاص و نجات انسان که‌ نهایتاً تحقیقات لازمه‌ حی‌ ات و لمس‌ رمز تضاد است‌.

هوتو نمود حرف هواهاي نفسانی‌ انسان است‌ که‌ آن بزرگترین‌ دشمن‌ بشر و علت‌ بسیاري از جنایات و انحرافات و شوك ها و کفرهاست‌ و نیز خصم‌ بسیار قوي و همیشگی‌ عقل‌ آدمی‌ است‌ و بایسته‌ و لا زم است‌ که‌ او را در قید عقل‌ و خرد و دانایی‌ در بند کنی‌ و به‌ مهارش کشی‌ و چون از جنس‌ ابلیس‌ است‌ همواره در فریفتن‌ توست‌ و خود را براي گمراه کردن تو به‌ هر شکلی‌ در می‌ آورد و تو باید با تمام جلوه هاي او به‌ مبارزه برخیزي که‌ ممکن‌ است‌ آنها ثروت، مقام، نام و حتی‌ زندگی‌ تو باشد.

هوتو

آفما

دفاع از سر است‌.

از اندیشه‌ مان دفاع میکنیم‌ و آسمان فکرمان را در مقابل‌ تهاجم‌ها و حمله‌ هاي فکري نگهبانی‌ میکنیم‌.

افما

دفع‌ تو

دفع‌ تو مرحله‌ گذر است‌ مرحله‌ فراتر از مکان قبلی‌ است‌.

همراهی‌ که‌ همگام و هماهنگ‌ نتواند با حرکت‌ یکنواختی‌ داشته‌ باشد دفع‌ و ترد می‌ گردد، اما دفع‌ ناخالصی‌ ها و ناپاکیها از پیرامون وجود و ترد و رد رشک‌ وحسد و نابخردي و ناهشیاري ها نیز مورد نظر است‌ و همچنین‌ گاهی‌ لازم می‌ آید به‌ لحاظ رشد و تکوین‌ شخصیت‌ همراه و به‌ منظور رسیدن به‌ مرحله‌ استقلال و کمال این‌ مهم‌ پیش‌ آید همانگونه‌ که‌ مرغان تا مرحله‌ استقلال با تمام وجود و عصبانیت‌ مدافع‌ فرزندان خودند اما در مرحله‌ گذر از عشق‌ و دوستی‌ فرزندش را از خود می‌ دانند و بر او سخت‌ می‌ گیرند تا او خود شود و پاي خود بایستد و اتکاء بخود داشته‌ باشد.

این‌ تو

به‌ معنی‌ سفر به‌ درون وجود نگري و بینش‌ وري گراهاي فردي است‌.

در این‌ تکنیک‌ بدن به‌ حالت‌ جمع‌ و فشرده است‌ و این‌ نفس‌ خويشتن‌ است‌ و تفکر در اهداف خود و حرکت‌ در آینده و بعد آزاد ساختن‌ این‌ انرژي بسته‌ و بسط‌ وگسترش آن و جاري و روان شدن در جهت‌ مستقیم‌ و سازندگی‌ است‌.

باراي

به‌ معنی‌ موجودیت‌ و اختیار و جبر و صدور راي حکم‌ بر تلاش و حاکمیت‌ بر نفس‌ و رسیدن همراه در تلاش سامانگر به‌ نفس‌ مط‌مئنه‌ است‌.

گزینش‌ راه و انتخاب رفتن‌ آزاد و اختیار است‌ و هیچ‌ نوع اکراه واجبار در پیمودن راه تکامل‌ و همراهی‌ در بین‌ نیست‌ مگر این‌ که‌ به‌ دلخواه و خواسته‌ ر هرو و همراه انجام میگردد که‌ انتخاب راه رشد به‌ اختیار رشد یافتگان است‌.

بارای

تن‌ شو

حرکت‌ بسوي تطهیر و نظافت‌ (فکري و جسمی‌)

بودن به‌ وداي شدن است‌ و حاصل‌ نمی‌ گردد مگر به‌ کمک‌ و هدایت‌ گري پیشوایان عقل‌ گرایان و طاهرین‌ و معصومین‌ و تلاش به‌ کشف‌ و کنکاش بوده آنچه‌ که‌ هست‌ و نتوان دید (درك نفس‌) نفس‌ چیست‌؟ روحی‌ که‌ گرفتار قفس‌ عالم‌ طبیعت‌ و ماده میشود.

پیش‌ از تعلق‌ به‌ بدن در عالم‌ ارواح ه یچگونه‌ میل‌ و شهوت و احتیاجات مادي نداشت‌ ،حب‌ ریاست‌ و شهرت ، مال و ثروت اما با تعلق‌ به‌ بدن و آمدن در عالم‌ دنیا و مادیات آلوده می‌ گردد ادراکات به‌ تدریج‌ پیدا می‌ شود و ابتدا از راه حس‌ ، چشم‌ ،گوش، وبدنبال آن میل‌ و شهوت در انسان پیدا می‌ شود.(تعلقات پیدا می‌ شود) تعلقاتی‌. که‌ با جهل‌ به‌ حقیقت‌ همراه است‌، انسان را از مبدأ اصلی‌ باز می‌ دارد و در نتیجه‌ روح ی‌ که‌ پرتوي از نور الهی‌ است‌ و ابتدا از هر گونه‌ آلودگی‌ مادي به‌ دور بوده پس‌ از بلوغ و زیان تکلیف‌ دشمن‌ خدا خواهی‌ جایش‌ را به‌ دنیا خواهی‌ میدهد .

»افتادگی‌ آموز اگر طالب‌ فیضی‌،،،،،،هرگز نخورد آب زمینی‌ که‌ بلند است‌«

توران ما

توران ما نام تکنیک‌ هاي پرنده است‌.

توران ما گرفته‌ شده از تیر آرش کمان گیر است‌ که‌ آرش جان خود در تیر کرد و مرز ایران و توران را مشخص‌ نمود .

تکنیکهاي توران ما اوج خشونت‌ انسان بر قوانین‌ حاكم بر طبیعت‌ است‌،غلبه‌ بر جاذبه‌ زمین‌ است‌.

تور در لغت‌ به‌ معناي وحشی‌ است‌ در قدیم‌ به‌ حیوان وحشی‌ و رام نشده یا اقوام وحشی‌ تور می‌ گفتند .

انسان در مرز شناخته‌ ها و ناشناخته‌ ها حیران و در سیر ناشناخته‌ ها ارزش میگیرد، آیا آدمی‌ وجود دارد که‌ ارزش اندیشه‌ را نداند.

فرمول ضربات پرنده حاصل‌ پرواز اندیشه‌ و قدرت خلق‌ شده در خاصیت‌ بدن انسان را نشان میدهد. این‌ فرمول پرنده شاهکار قدرت در کنترل عضلات بوسیله‌ اندیشه‌ را نشان میدهد، ضربات دفاعی‌ دست‌ نفوذ جسم‌، ضربات وارد کننده مشت‌، جمع‌ شدن پا زیر بدن، ضربه‌ کوبنده و منفجر کننده پا روي ه وا، عمود کردن محور ناف و نشیمنگاهی‌ بر ثقل‌ زمین‌، تعادل دقیق‌ و حساب شده، پرش درحد غیر قابل‌ تصور، بکار گرفتن‌ قدرت عضلانی‌ و انرژي سلولی‌، سلامت‌ جسم‌ در مرحله‌ کمال، طریقت‌ دانایی‌ دنیاي رمزها و اسرارهاست‌ و درج هان آن همه‌ چیز قابل‌ درك هست‌ و انسان به‌ ارزش اندیشه‌ مقام می‌ یابد.

منظور از پرش یک‌ حرکت‌ ناگهانی‌ از سوي انسان به‌ فرمان اندیشه‌ اوست‌، و جهش‌ تن‌ در جهت‌ مسافت‌ طول و ارتفاع . باید در وراء اندیشه‌ ها اندیشید، سبک‌ بال و بلند پرواز با استفاده از نیروهاي درونی‌ خود . توران ما لحظه‌ سرکشی‌ و طغیان انسان بر قوانین‌ حاکم‌ بر طبیعت‌ ا ست‌.

توران ما لحظه‌ ایست‌ که‌ انسان طبیعت‌ را به‌ مبارزه میخواند.

رکیما

نام شمشیر و تکنیکهاي مربوط به‌ آن است‌،

فلسفه‌ شمشیر در طریقت‌ دانایی‌ (کانگ‌ فو توآ ٢١) پیام آور نور است‌ نه‌ خون، چون تیغه‌ شمشیر آغشته‌ به‌ خون شود حقایق‌ دفن‌ خواهد شد، اما پاکی‌ تیغه‌ شمشیر نور خورشید را انعکاس میدهد و تاریکی‌ را نابود خواهد کرد.

شمشیر در طریقت‌ دانایی‌ براي دفاع از حق‌ و مظلوم از نیام خود بیرون کشیده میشود.

» در کف‌ مردانگی‌ شمشیر می‌ باید گرفت‌،،،،،،حق‌ خود را از گلوي شیر می‌ باید«

ترس در کانگ‌ فو

بزرگترین‌ دشمن‌ انسان ترس است‌ و ترس حاصل‌ از فساد اندیشه‌ هاست‌.

ترس حاصل‌ بی‌ معناي تاریخ‌ انسانهاست‌،

ترس نمودار جهل‌ و ضعف‌ بشر امروز است‌، پس‌ تو اي همراه نترس و چون دانایان به‌ راز خود بکوش و در نبرد تن‌ به‌ تن‌ فرصت‌ را در مبارزه بجوي و بپوي.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + سه =