منوی دسته بندی

کانون حافظ، کانگ فو توآ 21

اطلاعات تماس و ساعات تمرین
کانون حافظ

ساعت ورزش آقایان بزرگسال

مربی: راهدان حامد عربی
روز: روزهای زوج
ساعت: 20:00 الی 21:30
شماره تماس: 09130483008

کانون حافظ

ساعت ورزش جوانان پسر

مربی: بایارومه مهرداد حسین زاده
روز: روزهای زوج
ساعت: 16:00 الی 17:30
شماره تماس: 09139279368

کانون حافظ

ساعت ورزش آقایان بزرگسال، ویژه نرمش اصلاحی کمر و مفاصل

مربی: بایارومه علی اکبر عربی
روز: روزهای فرد
ساعت: 20:15 الی 21:15
شماره تماس: 09103132069

کانون حافظ

ساعت ورزش آقایان بزرگسال، ویژه کارمندان

مربی: بایارومه حمید سلیم زاده
روز: روزهای زوج
ساعت: 18:00 الی 19:30
شماره تماس: 09136124112

کانگ فو توآ 21 - Hafez Ban B 2

ساعت ورزش بانوان جوان و بزرگسال

مربی: همراه کارگر
روز: روزهای فرد
ساعت: 16:00 الی 17:30
شماره تماس: 09133661852

کانگ فو توآ 21 - Hafez Ban B 1

ساعت ورزش بانوان جوان و بزرگسال - ویژه ورزش عمومی

مربی: همراه عَلَم
روز: روزهای زوج
ساعت: 09:00 الی 10:30
شماره تماس: 09133932268

آدرس: میدان استاد شهریار، ابتدا خیابان شهریار، جنب فروشگاه گروه ترمه رضایی
محل کانون در گوگل مپز

فرم تماس با ما