منوی دسته بندی

هفت مایگاه کانگ فو توآ 21

هفت

در این مطلب، خیلی کوتاه، به معرفی و توضیح هفت مایگاه کانگ فو توآ 21 بر اساس دیدگاه و فلسفه دانشکده انشاء تن‌ و روان می پردازیم.

مایگاه یکم: علم‌ فیزیولوژی

پایگاه تفکر و خاصیت‌ جذب و درك آن بر اسرار هندسی‌ و تولید انرژي و لمس‌ امواج در آزمایشگاه عظیم‌ بدن انسان است‌ . فرهنگستان تن‌ ( اكنگ‌ فو توآ٢١) متکی‌ بر هفتاد و سه‌ هزار تکنیک‌ ترکیب‌ و عکس‌ العمل‌ سازي و خاصیت‌ هاي موجی‌ به‌ خود و کرات و در مجموعه‌ حرکات تا مرز توان سازي نیروهاي فیزیکی‌ و فیزیولوژي بدن انسانی‌ است‌ . بر کشف‌ این‌ دنیاي ناشناخته‌ همچون راز کهکشان تا ذره اي پیش‌ رفته‌ و به‌ درك اسرار فیزیک‌ انسانی‌ در کاوشیم‌ و در جهان بودهها به‌ زیباترین‌ توان تن‌ به ره آئین‌ مهر بقاء بکوششیم‌.

مایگاه دوم: انشاء پزشکی

درکی‌ بر احوال موجودات زنده و تفکري بر ارزیابی‌ تن‌ از طریق‌ طب‌ سوزنی‌، علم‌ العصاب، فیزیولوژي (ماده و انرژي )، خاصیت‌ فیزیکی‌ و شیمیایی‌ متکی‌ بر محاسبات ریاضی‌ بر بنیان کاوشی‌ نو و ره گردي بر بازتاب جهان ماده (خاصیت‌ جرمی‌) و روان گرائی‌ (سرعت‌ تا بی‌ جرم ) بر روند آ موزش و اساس دانشکده توآ رهنمودن است‌.

مایگاه سوم: روانشناسی‌

رهنوردان اندیشه‌ با کشفیات و فرضیات و ایجاد تحولات، انسان را در امواج حیات حیران و سرنوشت‌ و نابسامانی‌ او را فرمان داده اند این‌ مایگاه رهنمونی‌ به‌ برد عصر هیجان زده و حل‌ مشکل‌ حال و آینده نوجوانان، زنان، مردان و سالمندان اندیشه‌ انسان را بر نهایت‌ سرعت‌ تصویر جسم‌ به‌ درك فکر، نگهبان نمودن است‌.

مایگاه چهارم: انشاء علوم

اندیشیدن، استدلال و تفکر در محور علوم عالم‌ از تولد جسم‌ تا تولد اندیشه‌ ها و از طریق‌ دانش‌ زمان به‌ درك حیات رسیدن است‌. در مایگاه دوم از زبان علم‌ بر محور فیزیک‌، ریاضیات، شیمی‌، اندیشه‌ انسان را پروریدن و وي را بطور بارور به‌ جهان اسرارآمیز رهنمون کردن است‌.

مایگاه پنجم: فلسفه‌ یا نگرش تفکرآمیز

پژوهشی‌ در وراي انکار و شک‌ و رسیدن به‌ فراسوي مرزي که‌ شک‌ منطقی‌ ما را به‌ قاطعیت‌ راهبر شود . این‌ بیان انس‌ان را در جهان بر آگاهی‌ زیست‌ پنهان، یکسان درست‌ اندیشیدن و در بحر تفکر فرو رفتن‌ و ترسیم‌ دریافت‌ و درك را به‌ نفس‌ کشیدن تا به‌ آرامش‌ و روشن‌ بینی‌ در جهان انسان رسیدن است‌.

مایگاه ششم: روح و روان

روح فریاد اندیشه‌ و در نتیجه‌ گردهم‌ائی‌ تن‌ و روان با ایجاد تفکر و تمركز بوجود می‌ آورد و به‌ گونه‌اي تبدیل‌ ماده بر سرعت‌ جرم و تبدیل‌ خاصیت‌ انرژي از ماهیت‌ به‌ ذات و سلسله‌ مجهولات را پیمودن است‌. روح روان در نمود اندیشه‌ انسان نمود پیدا می‌ کند و انسان شاهکار جهان و اندیشه‌ برتر یعنی‌ انسان. پس‌ انسان در برترین‌ توانایان در علوم کیهان است و هر انسان متکی‌ بر زمان است‌ پس‌ انسان به‌ درك راز جهان و نمود بودن وي در راه بی‌ پایان است‌ و این‌ راز دانایان به‌ دریافت‌ بی‌ زمان است‌. انسان فرهنگ‌ زمان در بی‌ زمان است‌.

پختگی‌ فکر،

زمان در تفکري بی‌ زمان،

(فراتر از خویشتن‌)= بعالم‌ پنه‌ان و جهان معنا و به‌ دنیاي نگرش تفکرها رسیدن است‌.

(فراتر از خویشتن‌)= جهان آفرینش‌ را پوئیدن و راز هستی‌ بخش‌ را جوئیدن است‌.

(فراتر از خویشتن‌)= جهان تابش‌ امواج و رابطه‌ آن با سلسله‌ اعصاب و بهره گیري از منبع‌ انرژي حیات و بر نهایت‌ سرعت‌ و اندیشه‌ و خاصیت‌ اندیشه‌ در ماده به‌ کنکاش کردن است‌ .

(فراتر از خویشتن‌) = به‌ انشاء (اسرار فیزیکی‌ تن‌ به ره آورد حالات و حرکات متکی‌ بر ریاضیات، روانشناسی‌ تکنولوژي، علم‌ گرائی‌، فلسفه‌ گرائی‌ ، فیزیولوژي (پزشکی‌) و بر روح و روان رسیدن است‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 1 =